Adatvédelmi Szabályzat

Adatkezelési tájékoztató

1. Adatkezelő azonosítása

A https://www.vegankifli.com/ internet címen elérhető webhelyet a

Vegánjógi Korlátolt Felelősségű Társaság

rövidített név: Vegánjógi Kft.

székhely: 2051 Biatorbágy Kőris itca 2/e fsz 3.

cégjegyzékszám:13 09 226631

adószám: 32256231-2-13

e-mail cím: hello@veganjogi.hu

(a továbbiakban: Adatkezelő) üzemelteti.

2. Az adatkezelésre vonatkozó jogszabályok, a tájékoztató hatálya

2.1. Adatkezelő a Felhasználók adatait elsősorban

- AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

(2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint

a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi

rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió

Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR) és

- az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi

CVIII. törvény (Ekertv.)

rendelkezései alapján kezeli.

2.2. Jelen tájékoztató hatálya a https://vegankifli.com/ webhely (a

továbbiakban: webhely) használata, az ott elérhető szolgáltatások

igénybevétele és a webhelyen leadott megrendelések teljesítése során

megvalósuló adatkezelésre vonatkozik.

2.3. Jelen tájékoztató értelmében Felhasználó: a webhelyet böngésző, a webhely

szolgáltatásait használó, valamint Adatkezelőtől terméket, szolgáltatást

megrendelő természetes személyek.

3. Az adatkezelés jogalapja

3.1. Az Adatkezelő által végzett adatkezelés jogalapja egyes adatkezeléseket

illetően a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerint a Felhasználó

hozzájárulása, a megrendeléssel kapcsolatos adatkezeléseket illetően a GDPR

6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés

teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó az egyik fél.

3.2. A hozzájárulás alapján végzett adatkezelések esetében Felhasználó a

hozzájárulását a vonatkozó helyeken elhelyezett adatkezelési nyilatkozat előtti

jelölőnégyzet bejelölésével adja meg. Az adatkezelési tájékoztatót Felhasználó

bármikor, a honlap minden oldalának alján megjelenő "Adatkezelési

tájékoztató" feliratra kattintva, illetve az e pontban említett adatkezelési

nyilatkozatban olvasható "Adatkezelési tájékoztató" szövegrésszel jelölt linkre

kattintva elolvashatja, mellyel Adatkezelő biztosítja a Felhasználó egyértelmű

és részletes előzetes tájékoztatását. Az adatkezelési nyilatkozat előtti

jelölőnégyzet bejelölésével Felhasználó kijelenti, hogy elolvasta az

adatkezelési tájékoztatót, és annak tartalma ismeretében hozzájárul az adatai

jelen tájékoztatóban írtak szerinti kezeléséhez.

3.3. Egyes esetekben jogszabály kötelezi Adatkezelőt bizonyos adatkezelési

műveletek végrehajtására, illetve jogos érdeke is lehet jogalap az adatok

kezelésére. Ezekről részletesebben lentebb, az egyes adatkezelésekről szóló

fejezetekben olvashat Felhasználó.

4. Információtechnológiai szolgáltatás működésének biztosításához

kapcsolódó adatkezelés

4.1. Adatkezelő a webhely üzemeltetéséhez és a weboldal látogatóira vonatkozó

technikai adatok gyűjtéséhez sütiket alkalmaz.

4.2. Adatkezelő a sütik által megvalósított adatkezelésről külön tájékoztatót bocsát

rendelkezésre: Adatkezelési tájékoztató a sütik alkalmazásáról.

5. Üzenet fogadásához és megválaszolásához kapcsolódó adatkezelés

5.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: e-mail útján a webhelyen feltüntetett e-mail

cím(ek) használatával Adatkezelőnek üzenetet küldő Felhasználók.

5.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján

a Felhasználó hozzájárulása.

5.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

Az üzenetet küldő Felhasználó:

- neve

- e-mail címe,

- a Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai.

A Felhasználó által az üzenetben esetlegesen közölt további adatai tekintetében

Adatkezelő csak az elküldött üzenet tartalma kapcsán szükségszerűen végez

adatkezelést annak fogadásakor, azonban az ott esetlegesen közölt személyes

adatok megadását Adatkezelő nem kéri Felhasználótól. Ilyen nem várt

személyes adat közlésekor a nem várt személyes adatot Adatkezelő nem tárolja

el, azt haladéktalanul törli az informatikai rendszeréből.

5.4. Az adatkezelés célja: Adatkezelővel történő üzenetváltás lehetővé tétele a

Felhasználó számára.

Az ezzel kapcsolatos szolgáltatások:

- üzenet írása a weboldalon,

- e-mail útján küldött üzenet fogadása (a webhelyen feltüntetett e-mail

cím(ek) használatával),

- a fenti módokon Adatkezelőhöz érkező üzenetek megválaszolása, amit

Adatkezelő 2 munkanapon belül teljesít.

5.5. Az adatkezelés időtartama: Az üzenet megválaszolásáig, illetve a Felhasználó

igényének teljesítéséig tart. Adatkezelő az üzenet megválaszolását/igény

teljesítését követően törli az e célból kezelt adatokat. Amennyiben az

információcserére több, kapcsolódó témájú üzenetváltással kerül sor, abban az

esetben az információcsere befejeztével, illetve az igény teljesítését

követően törli Adatkezelő az adatokat.

Amennyiben az üzenetváltás nyomán szerződéskötés jön létre, és az üzenetek

tartalma a szerződés szempontjából lényeges, abban az esetben az adatkezelés

jogalapja és időtartama a 7. és 8. pontban írtak szerint alakul (megrendeléshez

kapcsolódó adatkezelés).

5.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében

elkülönülő adatkezelési listán.

6. Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

6.1. Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevélre

feliratkozásra szolgáló "Iratkozz fel értesítőnkre" adatlap kitöltésével, az

érdeklődési körének megfelelő témák bejelölésével majd a hozzájáruló

nyilatkozat melletti jelölőnégyzet bejelölésével feliratkozik a hírlevélre.

6.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR. 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja és a Grt.

6. § (1) és (2) bekezdései alapján a Felhasználó hozzájárulása. Az önkéntes

hozzájárulást Felhasználó jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével a

hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Felhasználó kijelenti,

hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban meghatározottak

szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

Felhasználó a hírlevélről bármikor leiratkozhat.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő

általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás

igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Felhasználó. E szolgáltatás

igénybevétele önkéntes, Felhasználó megfelelő tájékoztatását követően

meghozott döntésén alapul. Amennyiben Felhasználó nem veszi igénybe a

hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és

további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen

üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként

bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

6.3. Kezelt adatok körének meghatározása:

- név

- e-mail cím.

6.4. Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére,

e-mail útján. A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról

és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú és

eladásösztönző tartalmak küldését jelenti.

6.5. Az adatkezelés időtartama: Adatkezelő a hírlevél küldése céljából kezelt

adatokat Felhasználó erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig

(leiratkozásig), illetve az adatok Felhasználó kérésére történő törléséig kezeli.

6.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében

elkülönülő adatkezelési listán.

7. Étel megrendeléshez kapcsolódó adatkezelés

7.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: az e-mail üzenet vagy telefonhívás útján

megrendelést leadó Felhasználók.

7.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,

miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a

Felhasználó az egyik fél.

7.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes

adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó

- számlázási neve

- számlázási címe

- telefonszáma

- e-mail címe (e-mail útján történő megrendelés leadás esetén)

- szállítási cím (kiszállítás kérése esetén)

- megrendelt termék(ek) megjelölése

- megrendelt termék(ek) vételára

- átvétel/kézbesítés módja

- fizetési mód

- megrendeléskor Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a

megrendelés teljesítéséhez szükséges információk

- megrendelés időpontja

- fizetés időpontja

- adószámmal rendelkező megrendelő esetén adószám.

7.4. Az adatkezelés célja: A megrendelés nyomán létrejövő szerződés megkötése

és teljesítése. Ennek kapcsán a megrendelt ételek kiszállítása (cím, kézbesítés

egyeztetéséhez szükség esetén telefonszám), illetve a megrendelésről

kiállítandó számlán kötelezően rögzítendő adatok rögzítése.

7.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti

adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési

kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli

törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek

elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés teljesítéséhez szükséges kiszállítás során az ehhez szükséges

adatok (név, szállítási cím, telefonszám) e célból történő kezelése a kiszállítás

teljesítéséig tart.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és

Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei –

Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre

alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

7.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében

elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges

adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési

kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

8. Tanfolyamra jelentkezéshez kapcsolódó adatkezelés

8.1. Az adatkezeléssel érintettek köre: a webhelyen a "Főzőtanfolyamra

jelentkezés" adatlap kitöltésével és elküldésével tanfolyamra jelentkező

Felhasználók.

8.2. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,

miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a

Felhasználó az egyik fél.

8.3. Kezelt adatok körének meghatározása: Az adatkezelés az alábbi személyes

adatok és elérhetőségek körét érinti.

A Felhasználó

- neve

- számlázási neve

- számlázási címe

- telefonszáma

- e-mail címe

- tanfolyam megjelölése

- tanfolyam díja

- fizetési mód

- Felhasználó által esetlegesen megadott egyéb, a tanfolyam teljesítéséhez

szükséges információk

- jelentkezés időpontja

- fizetés időpontja

- adószámmal rendelkező megrendelő esetén adószám.

8.4. Az adatkezelés célja: A jelentkezés nyomán létrejövő szerződés megkötése és

teljesítése, a tanfolyam megtartása. Ennek kapcsán a tanfolyam megtartásának

egyeztetése (cím, telefonszám, e-mail cím), illetve a tanfolyamról kiállítandó

számlán kötelezően rögzítendő adatok rögzítése.

8.5. Az adatkezelés időtartama: A megrendelés teljesítéséhez kezelt fenti

adatokat az Adatkezelő a számviteli törvényből fakadó bizonylat-megőrzési

kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig kezeli. Ez az idő a számviteli

törvény értelmében a számla kiállításától számított legalább 8 év, melynek

elteltét követően az adatokat Adatkezelő egy éven belül törli.

A megrendelés során kezelt esetleges további adatokat – pl. a Felhasználó és

Adatkezelő megrendeléssel kapcsolatos lényeges tartalmú üzenetei –

Adatkezelő a szerződéskötéstől számított 5 év – a polgári jogi követelésekre

alkalmazandó általános elévülési idő – elteltéig kezeli.

8.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében

elkülönülő adatkezelési listán, illetve a szabályos számvitelhez szükséges

adatok a számvitelről szóló törvény által előírt bizonylat-megőrzési

kötelezettség teljesítése érdekében számviteli bizonylatokon.

9. Adatfeldolgozó igénybevétele

Adatkezelő adatfeldolgozóként vesz igénybe az alábbi gazdálkodó

szervezeteket.

9.1. Tárhelyszolgáltató

9.1.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyet meglátogató

Felhasználók a webhely által biztosított szolgáltatások igénybevételétől

függetlenül.

9.1.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Webnode (a továbbiakban:

Adatfeldolgozó).

9.1.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az

adatfeldolgozás a jelen tájékoztatóban megjelölt összes adatot érinti.

9.1.4. Az adatfeldolgozás célja: A webhely információtechnológiai értelemben vett

működésének biztosítása.

9.1.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Megegyezik a jelen tájékoztatóban az egyes

adatköröket érintő adatkezelési célok szerint szabályozott adatkezeléseknél

jelzett adatkezelési időtartamokkal.

9.1.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a webhely

informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges tárhely biztosítását

jelenti.

9.2. Hírlevél küldéssel kapcsolatos adatfeldolgozás

9.2.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen hírlevélre feliratkozó

Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások

igénybevételétől függetlenül.

9.2.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Webnode mint az Adatkezelő által használt hírlevél küldő

szoftver fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.2.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az

adatfeldolgozás a hírlevélre feliratkozó Felhasználó nevét és e-mail címét

érinti.

9.2.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt

szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a

szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai műveletekben

megnyilvánuló adatkezelés útján.

9.2.5. Az adatfeldolgozás időtartama: Felhasználó hírlevél küldésre vonatkozó

hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok

Felhasználó kérésére történő törléséig.

9.2.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a hírlevél

küldő szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez szükséges

technikai műveleteket jelenti.

9.3. Számlák előállításával kapcsolatos adatfeldolgozás

9.3.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a webhelyen megrendelést leadó

Felhasználók a webhely által biztosított egyéb szolgáltatások

igénybevételétől függetlenül.

9.3.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Rövidített név: KBOSS.hu Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-303201

Adószám: 13421739-2-41

Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Postacím: 1031 Budapest, Záhony utca 7.

Telefon: +36 30 3544 789

E-mail: info@szamlazz.hu

Webhely: https://www.szamlazz.hu/

gazdasági társaságot, mint az Adatkezelő által használt számlázó szoftver

fejlesztőjét és karbantartóját (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.3.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az

adatfeldolgozás a megrendelést leadó felhasználó nevét és címét, valamint a

megrendelt árucikk(ek) és/vagy szolgáltatás(ok) megjelölését, a vásárlás

időpontját és a vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó

bizonylatokat érinti.

9.3.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által a számlák kiállításához

használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének

biztosítása, a szoftver biztonságos működtetéséhez szükséges technikai

műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

9.3.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a számviteli törvényből fakadó bizonylat-

megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig - a számla kiállításától

számított 8 évig - tart.

9.3.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számla

kiállításához használt szoftver informatikai értelemben vett üzemeltetéséhez

szükséges technikai műveleteket jelenti.

9.4. Könyvelési szolgáltatással kapcsolatos adatfeldolgozás

9.4.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

9.4.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Makro Team Kft.

Cégjegyzékszám: 1172 Budapest Martin u 20

Adószám: 12018963-2-42

mint az Adatkezelő gazdasági

tevékenységének könyvelőjét (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

9.4.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: Az

adatfeldolgozás a megrendelést leadó Felhasználó nevét és címét, valamint a

megrendelt árucikk(ek) szolgáltatás megjelölését, a vásárlás időpontját és a

vételárat, szállítási díjat és esetleges egyéb díjakat tartalmazó bizonylatokon

szereplő adatokat érinti.

9.4.4. Az adatfeldolgozás célja: Az Adatkezelő által végzett gazdasági

tevékenységre vonatkozóan jogszabály által előírt számviteli kötelezettségek

teljesítése a fenti Adatfeldolgozó szolgáltatásának igénybevétele útján.

9.4.5. Az adatfeldolgozás időtartama: legfeljebb a számviteli törvényből fakadó

bizonylat-megőrzési kötelezettség teljesítéséhez szükséges ideig – a számla

kiállításától számított 8. év elteltét követő évben bekövetkező törlésig – tart.

9.4.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a számviteli

kötelezettségek teljesítéséhez és ellenőrzéséhez szükséges műveleteket

jelenti.

9.5. Megrendelések kezeléséhez használt ügyviteli szoftver

9.5.1. Az adatfeldolgozással érintettek köre: a megrendelést leadó Felhasználók.

9.5.2. Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a

Webnode Adatfeldolgozó).

9.5.3. Az adatfeldolgozással érintett adatok körének meghatározása: a

megrendelésekkel kapcsolatban kezelt adatokat érinti (7. fejezet szerint).

9.5.4. Az adatfeldolgozás célja: automatizáltan segíti az Adatkezelő által

megrendelésekkel kapcsolatban folytatott adatkezelést, segítve ezzel a

hatékonyabb ügyvitelt.

9.5.5. Az adatfeldolgozás időtartama: a megrendeléstől számított 5 évig.

9.5.6. Az adatfeldolgozás jellege: Az adatok feldolgozása kizárólag a

megrendelések kezeléséhez használt szoftver informatikai értelemben vett

üzemeltetéséhez szükséges technikai műveleteket jelenti.

9.6. Adatfeldolgozás más célra nem történik.

9.7. Adatkezelő a fent megjelölt Adatfeldolgozókon kívül más adatfeldolgozót nem

vesz igénybe.

10. A jegy.hu weboldalon történő utalvány vásárlással kapcsolatos adatkezelés

10.1. Közös adatkezelés

Azokban az esetekben, amikor a jegy.hu szolgáltatása kifejezetten az

Adatkezelő által nyújtott szolgáltatás igénybevételére jogosító utalvány

értékesítésére irányul, a jegy.hu közös adatkezelést valósít meg az

Adatkezelővel.

A közös adatkezelés minden esetben az itt körülírt, utalvány vásárlással és

annak közvetítésével kapcsolatos adatkezelésre terjed ki, az alábbiak szerint.

10.2. Az adatkezeléssel érintettek köre: a jegy.hu-n utalványt vásároló Felhasználók.

10.3. Az adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja,

miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az

érintett az egyik fél.

10.4. Kezelt adatok köre:

A Felhasználó

- vezetékneve (saját részre vásárlás esetén az ajándékutalványon és belső

nyilvántartásban),

- keresztneve (saját részre vásárlás esetén az ajándékutalványon és belső

nyilvántartásban),

- telefonszáma,

- e-mail címe,

megvásárolt ajándékutalvány

- vételára (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

- száma (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

- lejárati ideje (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

- beváltásának ideje (belső nyilvántartásban),

valamint,

- vásárlás időpontja (belső nyilvántartásban),

Amennyiben nem saját részre vásárolja az ajándékutalványt, akkor annak a

személynek a következő adatai kerülnek kezelésre, akinek a nevére vásárolja

azt:

- vezetékneve (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban),

- keresztneve (ajándékutalványon és belső nyilvántartásban).

Utóbbi esetben a Felhasználó felelőssége, hogy az általa megadott, más

személy személyes adatát képező és az utalványon feltüntetendő név ilyen

módon történő kezelése jogszerű legyen.

10.5. Az adatkezelés időtartama: A számviteli törvény értelmében a számla

kiállításától számított legalább 8 év, melynek elteltét követően törli az

Adatkezelő az adatokat.

Az ajándékutalvány a Felhasználó birtokába kerül, így az azon feltüntetett

adatokat az utalvány felhasználásáig nem kezeli az Adatkezelő. Felhasználás

esetén a felhasználást követő legfeljebb 2 évig kerül megőrzésre az utalvány

(évente selejtezésre kerülnek).

A belső nyilvántartásban kezelt adatok az utalvány felhasználást követő 5 év –

a polgári jogi követelések általános elévülési idejének – elteltét követően

törlésre kerülnek.

10.6. Az adatok tárolásának módja: Adatkezelő informatikai rendszerében

elkülönített adatkezelési listán, az utalvány felhasználása esetén a felhasznált

utalványon, valamint a papír alapú belső nyilvántartásban.

11. Felhasználó adatkezeléssel kapcsolatos jogai

11.1. Hozzáférési jog: Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a

Felhasználó általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott

Adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés

céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Adatfeldolgozó nevéről, címéről és az

adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az esetlegesen bekövetkezett

adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett

intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén -

az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatást Adatkezelő

indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított

egy hónapon belül megadja.

A hozzáférési jog keretében Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező

személyes adatok másolatát a Felhasználó rendelkezésére bocsátja, legkésőbb

a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül. A Felhasználó által kért

további másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló,

észszerű mértékű díjat számíthat fel (a 12. pont szerint).

11.2. Adatok hordozhatóságához való jog: Felhasználó jogosult arra, hogy a rá

vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat

tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja,

továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek

továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, melynek a

személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a) az adatkezelés a Felhasználó hozzájárulásán vagy szerződésen alapul; és

b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog fentiek szerinti gyakorlása során a

Felhasználó jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a

személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

11.3. A helyesbítéshez való jog: Felhasználó kérheti kezelt adatainak helyesbítését,

melyet Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül teljesít. Figyelembe véve az

adatkezelés célját, Felhasználó jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes

adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

11.4. Az adatkezelés korlátozásához való jog: Adatkezelő megjelöli az általa

kezelt személyes adatot az adatkezelés korlátozása céljából. Felhasználó

jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az

alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Felhasználó vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás

arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő

ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b) az adatkezelés jogellenes, és a Felhasználó ellenzi az adatok törlését, és

ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés

céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez,

érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d) a Felhasználó tiltakozott az Adatkezelő jogos érdeke alapján

végzett adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra

vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai

elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

11.5. A törléshez való jog: Adatkezelő a személyes adatot törli, ha:

a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat

gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b) a Felhasználó visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és

az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c) a Felhasználó tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező

jogszerű ok az adatkezelésre, vagy a Felhasználó a tiltakozik a közvetlen

üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen;

d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e) a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami

jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f) a Felhasználó a törlést kéri, vagy tiltakozik az adatkezelés ellen, és a

személyes adatok gyűjtésére a közvetlenül gyermekeknek kínált információs

társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

Adatkezelő a helyesbítésről, a korlátozásról és a törlésről az érintett

Felhasználót, továbbá mindazokat az adatkezelőket értesíti, akiknek korábban

az adatot továbbították. Az értesítés mellőzhető ha lehetetlennek bizonyul,

vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. A Felhasználót kérésére az

Adatkezelő tájékoztatja e címzettekről.

11.6. Tiltakozáshoz való jog: A Felhasználó jogosult arra, hogy a saját helyzetével

kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak Adatkezelő

jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben az adatkezelő a

személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja,

hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek

elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival

szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy

védelméhez kapcsolódnak.

12. Felhasználó kérelmeinek teljesítése

12.1. A 11. pontban foglaltak szerinti tájékoztatást és intézkedést díjmentesen

biztosítja Adatkezelő. Ha az érintett Felhasználó kérelme egyértelműen

megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az

Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy

a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

12.2. Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem

beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Felhasználót

a kérelem nyomán hozott intézkedésekről, ideértve az adatmásolatok kiadását

is. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek

számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő

meghosszabbításáról az Adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a

kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a

Felhasználót. Ha az érintett Felhasználó elektronikus úton nyújtotta be a

kérelmét, a tájékoztatást elektronikus úton adja meg Adatkezelő, kivéve, ha az

érintett Felhasználó azt másként kéri.

12.3. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az érintett Felhasználó kérelme

nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított

egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának

okairól, valamint arról, hogy az érintett Felhasználó panaszt nyújthat be a 14.

pontban megjelölt felügyeleti hatóságnál, és az ugyanott írtak szerint élhet

bírósági jogorvoslati jogával.

12.4. Felhasználó bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő

módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőhöz. A kérelmet beterjesztő

Felhasználó azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelő csak

az arra jogosultaknak teljesítheti. Ha az Adatkezelőnek megalapozott kétségei

vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban,

további, az érintett Felhasználó személyazonosságának megerősítéséhez

szükséges információk nyújtását kérheti.

12.5. Felhasználó kérelmeit postai úton Adatkezelő Biatorbágy Kőris utca 2/e fsz 3 hello@veganjogi.hu e-mail címre

juttathatja el. E-mailben küldött kérelmet Adatkezelő csak akkor tekint

hitelesnek, ha azt a Felhasználó Adatkezelőnek megadott és ott nyilvántartott

e-mail címéről küldik, ugyanakkor a másik e-mail cím használata nem jelenti

a kérelem figyelmen kívül hagyását. E-mail esetében a kézhezvétel

időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

13. Adatvédelem, adatbiztonság

13.1. Adatkezelő az adatkezelési és adatfeldolgozási tevékenységei körében

gondoskodik az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel

valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodik a jogszabályok, valamint az

egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő

intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás,

továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a

véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika

megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

13.2. A látogatottság mérésének és a webhely használatára vonatkozó szokások

feltérképezésének alapjául szolgáló adatokat Adatkezelő informatikai

rendszere kezdettől fogva oly módon rögzíti, hogy azok közvetlenül nem

kapcsolhatók egy személyhez sem.

13.3. Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél

elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a

vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági

intézkedések mellett.

13.4. Ennek érdekében Adatkezelő a webhely eléréséhez "https" sémájú http

protokollt használ, mellyel a webes kommunikáció titkosítható és egyedileg

azonosítható. Ezen felül a fentieknek megfelelően Adatkezelő titkosított

adatállományok formájában rögzített, adatkezelési célonként elkülönített

adatkezelési listákban tárolja a kezelt adatokat, melyekhez Adatkezelő

meghatározott – jelen tájékoztatóban megjelölt tevékenységekkel kapcsolatos

feladatokat ellátó – alkalmazottai férhetnek hozzá, akiknek munkaköri

felelőssége az adatok védelme és e tájékoztatónak és a vonatkozó

jogszabályoknak megfelelő felelősségteljes kezelése.

14. Jogérvényesítés

Az érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket bíróság előtt gyakorolhatják, valamint

a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: https://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per – az érintett Felhasználó választása szerint – az

érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható,

mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

2024 január 2 Veganjógi Kft